TEJIDO NERVIOSO  
 

 

 
 

Epitelio ependimario

 
     
   

 

 
 

 
 

PORTA

x 4

x 10

x 40